โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
Huaynamhomwittayakan School


ตราสัญลักษณ์
รูปดวงไฟล้อมด้วยบัวสี่เหล่า

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้จัด ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2530 เป็นลำดับที่ 29 ของจังหวัดนครสวรรค์ เดิมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ขึ้นอยู่กับตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นอำเภอแม่วงก์ กิ่งอำเภอแม่เปิน และกิ่งอำเภอชุมตาบง ในปัจจุบันซึ่งพื้นที่กว้างใหญ่มากเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาในระดับประถมศีกษามีความลำบากในการที่จะเข้ารับการศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาที่อำเภอลาดยาวหรือในตัวจังหวัด

นายชื่น ศรีสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และนายเสนาะ เพ็ญเขตกรณ์ อดีตกำนันตำบลห้วยน้ำหอมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้ดำเนินการขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับตำบลขึ้น ได้นำเรื่องเข้าปรึกษาสภาตำบลห้วยน้ำหอม และได้รับมอบที่ดิน สาธารณะประโยชน์บริเวณ เชิงเขาเขียว (ที่ตั้งปัจจุบัน) จำนวน 60 ไร่ เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียน โดยได้งบประมาณก่อสร้างอาคาร เรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 หลัง มีจำนวนนักเรียนเพียง 90 คน นายวิชัย ศิริมงคล เป็นผู้บริหารคนแรก

พ.ศ. 2531โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 108ล.
พ.ศ. 2532โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27
พ.ศ. 2536โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216ล. (ปรับปรุง 29)
พ.ศ. 2536โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27
พ.ศ. 2536โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอประชุม – โรงอาหาร แบบ 100/27
พ.ศ. 2539โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 318ล./38(พิเศษ)
พ.ศ. 2560โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 108ล./30

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

#image
พระศรีสุคต

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนากระบวนการคิด
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
3. ส่งเสริมสนันสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมการจัดระบบประกันภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

การศึกษาคือพลังและสัมพันธภาพแห่งชีวิต

คำขวัญ

สิ่งแวดล้อมดี วิชาการเด่น เน้นจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อักษรย่อ

ห.น.ว.

สีประจำโรงเรียนเขียว - เหลือง
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามและความสมบูรณ์
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชาสัมพันธ์

เอกสารหน่วยงานภายใน