โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
เลขที่ 118 หมู่ 6 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
Tel: 056-293056 | Fax: 056-293119
E-mail: huaynamhom30@gmail.com

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชาสัมพันธ์

เอกสารหน่วยงานภายใน