ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิชัย ศิริมงคล
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2530 - 2533

นายโพธิ์ เรืองงาม
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2533 - 2542

นายปรีชา ปรีชาศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2542 - 2544

นายวินัย ทองมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2544 - 2546

นายประเสริฐ สิทธิธูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2546 - 2551

นายเมธี จิตรทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2551 - 2554

นายวิเชียร เกตุทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2554 - 2557

นายวิเชียร นินเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2557 - 2558

นายฉัตรชัย เกตุนวม
รักษาการในตำแน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2558 - 2560
ดร.เฉลิมชัย ส่งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชาสัมพันธ์

เอกสารหน่วยงานภายใน